INITIATOR
HOME
visionary
LEASEHOLDER
SUBVERSIVE
POSITION
TYPOLOGY
CASUS
LOUIS G.LE ROY
ecocathedral
awardwinner
conquerer
"Down the centuries this country has been shaped by human involvement with the landscape. Problems arise when the landscape is no longer shaped by the energy of human individuals, but by human beings with a powerful weapon known as technology."

"Dit land is in de loop der eeuwen gevormd door de menselijke betrokkenheid bij het landschap. De problemen ontstaan als het landschap niet meer gevormd wordt door de energie van menselijke individuen, maar door de mens met een geweldige machtsarm die technologie heet."
stichting TIJD
"Because ecology claims to study the relational patterns of living creatures, their relations with each other and with the environment, it is unthinkable that human beings should be excluded as creators! But increasingly human beings are being treated as passive spectators, while this passivity is in total contradiction with everything that is ecological. "
'Omdat de ecologie pretendeert de relatiepatronen te bestuderen van levende wezens, hun onderlinge relatie zowel als hun relatie met de omgeving, juist daarom is het volstrekt ondenkbaar de mens als creator uit te sluiten! De mans wordt echter steeds meer als passief toeschouwer geduld, terwijl juist deze passiviteit weer in volstrekte tegenspraak is met alles, wat ecologisch heet te zijn'
links
de stelling/FRAMED#2
Louis G.Le Roy (1924-2012) werkte meer dan dertig jaar aan een enorm bouwwerk in een weiland in Mildam, in het noorden Nederland. Op een terrein van drie hectare stapelt hij met blote handen straatstenen, stoeptegels en trottoirbanden en ander straatafval op elkaar terwijl hij de natuur zijn gang liet gaan.
Zijn werk wordt voortgezet door stichting TIJD
Louis G. Leroy (1924- 2012)has been working for more than thirty years on an enormous structure in a meadow in Mildam, in the north of the Netherlands. On a three-hectares terrain he has stacked up paving stones, paving bricks, curbstones and other such rubble with his bare hands, while allowing nature to go its own way.
His work is now being continued by stichting TIJD
Ecokathedraal (Philippe VĂ©lez Mc Intyre, 2002)
Le Roy film